НАПРАВЕТЕ ЧЕКОР НАПРЕД – РАЗВИВАЈТЕ ЈА ВАШАТА КАРИЕРА

НАПРАВЕТЕ ЧЕКОР НАПРЕД – РАЗВИВАЈТЕ ЈА ВАШАТА КАРИЕРА

Во рамки на активностите за унапредување на кариерно советување и кариерно насочување, во насока на давање насоки за тоа како младите можат да ја користат работата и да ја заменат работната пракса со постојано вработување, амбасадорот на Euro guidance за високо образование одржа дводневна обука во период од 25 до 27 Ноември.

Целите на обуката беа да се знае:

 • Што е управување со кариерата;
 • Зошто е неопходно да се управува со развојот на кариерата;
 • Како да ја планираат својата кариера;
 • Како да се направи план за кариера;
 • Зошто е потребно да се постават SMART цели;
 • Елементите на процесот на комуникација и што е добра комуникација;
 • Што е наметлива комуникација;
 • Да ги препознава стиловите на лидерство;
 • Поднесување (претставување) идеи во рамките на организациите;
 • Вмрежување: како започнува, колку е важно и како да се искористи;
 • Што се конфликти и како да се управуваат со нив;
 • Тимска и тимска работа – предизвици и можности.

Семинарот треба да обезбеди учесниците да ги препознаат нивните патеки во кариерата и во исто време да знаат како да ги изградат нагоре.

Работилницата се одвиваше во 10 сесии во два дена.

На почетокот на воведната сесија, присутните беа запознаени со предвидената агенда на семинарот како и со методите на работа. Преку интересни игри на неформален начин беше овозможено меѓусебно запознавање, кое вклучуваше индивидуална презентација на секој учесник, групна динамика, работа во парови, а потоа следеше изразување на нивната мотивација за учество, како и очекувања од семинарот.

По меѓусебното запознавање на учесниците и спроведувањето на неколку вежби кои им овозможија на учесниците да се зближат, започна имплементацијата на првиот дел од обуката, а се работеше за дефинирање на значењето и можностите на праксата.

Фокусот беше ставен на студентите и студентската пракса, што тоа значи за нив и кои се можностите истата да се трансформира во реално вработување. Учесниците на обуката се запознаа со можностите и обврските кои ги имаат студентите и компаниите за време на спроведувањето на праксата, важноста од вмрежување и одржување во контакт со колегите и по спроведувањето на праксата.

На крајот од овој дел, кој беше наменет за запознавање со практикантската работа, студентите беа поделени во 5 групи (тимови) со по 5 члена и истите имаа задача да ги утврдат позитивните и негативните аспекти на праксата.

Сесијата за Планирање на кариерата, започна со воведни забелешки за кариерата како збир на различни видови активности на личноста, неговото унапредување на професионално поле, но и реализација на други цели – лични и професионални, како и тенденцијата за напредок во општеството. Потоа следеше запознавање со процесот на управување со кариерата, како процес на саморазбирање, креирање кариерни цели, подобрување на вештините и барање соодветни работни можности. Сите учесници беа охрабрени да размислуваат и да извршат самооценување преку специјално структуриран Тест за самооценување (улоги, интереси, вредности, вештини, ставови, личен стил, претпочитана средина и развојни потреби). Сесијата продолжи со индивидуална презентација од секој учесник преку критичко размислување за моменталната ситуација и како таа се усогласува со неговите/нејзините посакувани аспирации за кариера во моментот.

Во третата сесија, студентите научија за поставување на конкретни, мерливи цели кои можат да обезбедат пат до подобрување и достигнување во кариерата. Поставувањето цели може да се користи кога ќе се даде одредена задача или проект или за да се постигне личен напредок на некој начин. Можете исто така да поставите цели за напредување, креативност, образование и многу други различни начини за подобрување на вашиот живот и кариера.

Целта на оваа сесија беше да се истакне важноста и потребата од поставување цели, особено SMART цели во развојот на нивната кариера и реализирање на нивните кариерни планови. Во оваа сесија беа изработени 2 вежби, првата се однесуваше на согледување и диференцијација на долгорочни и краткорочни цели преку визуелизација на истите и втората вежба поврзана со поставување цели и предлагање препораки за нивна реализација. Вежбата беше изведена на тој начин што на сите присутни на работилницата им беше даден празен лист хартија на кој секој имаше задача да размисли за три цели и да ја запише онаа што ја смета за најважна. Потоа листовите циркулираат до секој учесник, кој даваа свои препораки и мислење за остварување на поставената цел. На крај, секој ги чита можните решенија за поставената цел. 

Сесијата Комуникациски вештини, започна со вовед во клучните компетенции според Европската рамка на квалификации EKR/EQF. Преку интерактивна вежба (тимска работа) беше нагласена важноста на добрата комуникација како средство за мотивирање, преговарање, убедување на соговорниците, по што следуваа препораки за ефективна комуникација. Беше реализирана активност за активно слушање, преку сет од 4 (четири) различни специјално подготвени вежби/активности за учесниците. По завршувањето на вежбите за вербална и невербална комуникација, следеше дискусија за тоа како циркулирал протокот на информации – пораки, како се пренесувале, колку биле јасни, какво искуство имал секој од учесниците за начинот на примање и пренесување на пораки.

Целта на оваа сесија беше присутните да се запознаат со видовите на комуникација, а особено беше објаснета асертивната комуникација, како најдобар тип на комуникација. Исто така, на оваа сесија се разговараше за темите како да се одлучи при изборот на професија, односно кои се вистинските можности. Беа дискутирани и објаснети и прашањата што сакаат работодавачите, кои се нивните приоритети и потребните компетенции што треба да ги поседуваат студентите.

Следната сесија беше посветена на конфликтите и како да се менаџираат и решаваат. Темата предизвика голем интерес кај присутните, при што се разви значајна дискусија. При спроведувањето на оваа сесија беа работени две вежби. Едната беше вежба со проблем со 9 точки, која ги наведе учесниците да размислуваат на поинаков начин кога решаваат конфликти, а втората вежба беше вежба за проценка на нивната личност кога се справуваат со конфликти.

На сесијата Teamwork Skills, учесниците се запознаа со карактеристиките на тимската работа, додека работејќи во групи презентираа што значи тимот за нив и кои карактеристики треба да ги поседуваат поединците за тимот да биде ефективен. Потоа учесниците, поделени во 2 тима, изведоа активност за да ја истакнат важноста од добра комуникација помеѓу членовите на тимот. Следеа препораки за постигнување ефективни меѓучовечки односи засновани на почит, разбирање и емпатија меѓу сите членови. 

На крајот од сесијата, учесниците поделени во 5 тима добија задача да го применат наученото и да работат како дел од тим, во атмосфера на доверба, да се изразуваат отворено и преку отворената комуникација да развиваат нови вештини.

Комуникацијата во групата помина добро, од самиот почеток преку употреба на енерџизери (игри), беше воспоставена интерактивна комуникација и активно учество на сите учесници. Потоа, во групата се задржа интерактивниот пристап, така што преку групна динамика и меѓусебна интеракција преку методи и техники кои се користат во неформалното образование, сите применети техники и анализи беа солидно совладани во текот на обуката. Секогаш има потреба од изразување на учесниците и дополнително време, но со повеќе труд и вложување, поставените цели на обуката беа постигнати во дадената временска рамка.

Од она што беше согледано на обуката како потреба за во иднина, беше истакната потребата од понатамошна работа и соработка со сите стеикхолдери со цел развој на нови вештини и компетенции кај младите. Тоа, подразбира вклучување на ментори и менторски пристап како и насочување на учесниците кон нивниот кариерен развој.

Систематскиот пристап, континуираната тимска работа и следењето на учесниците во иднина, би овозможило остварување на зацртаните кариерни цели, особено поттикнување на младите да покажат успех во спроведувањето на практикантската работа, за да стигнат до своето прво вработување.

Претходно КАРИЕРНИОТ РАЗВОЈ ПРЕКУ НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Следете нѐ

Корисни линкови

LogoFooter

Кузман Јосифовски Питу 17, 1000 Скопје

Пон – Пет: 07:30  – 16:30 

Еврогајденс Северна Македонија | 2023 - Сите права задржани ©